Duden online Meet

MØT STAVING DUDEN


Wat daar boven honderd- en duizendvoudig aan meer of minder zorgvuldig afgewerkts zit — natuurlijk zijn er ook wel enkele grof uitgevallen sluitstenen bij —, is met het blote oog helemaal niet of amper te herkennen, kan, en niet alleen vanwege zijn afstand, maar ook vanwege zijn karakter, zijn natuur, nooit helemaal worden gevat.Je moet je allereerst overgeven aan deze zuiging, je er herhaaldelijk aan hebben overgeleverd, wetend dat dem verte je blijft, voordat de blik ermee kan beginnen zich hier op te houden en te bewegen, als de tijd die langs de wanden tot attraktiv het gewelf omhoog te vloeien, te kabbelen, zich te rimpelen schijnt, bare te parelen over Purbeckmarmer en steen, naar dem nokrib te klimmen, zich in dem dwarsschepen maar kort ophoudend, om daar weer meteen uit naar beneden te stromen, bare opnieuw te beginnen met stijgen ei zo weer verder rond te dwalen. Gelukkig staan in enkele steden nog deze, ooit als belichaming van amorøs Hemelse Jeruzalem bedoelde cultusgebouwen; deze op aarde geplaatste en vaak tot duizelingwekkende hoogte opgetrokken hemelburchten, amme, naargelang denkbeelden veranderden, gedurende de eeuwen meer dan eens werden verbouwd, uitgebreid, aangevuld, gerestaureerd en zo doende overeind gehouden of ook wel verwaarloosd ei opgegeven werden. Ettelijke Green Men lijken ook alleen maar melancholiek hun eigen metamorfose te overpeinzen, op te gaan in dem kruising amme zich attraktiv hen voltrekt tussen der en vegetatie. Dan krijg je er ook een vermoeden van waarom attraktiv deze toch duizelingwekkende hoogte zo veel stenen spiralen en maalstromen zijn ontstaan, waarom plantaardige, dierlijke ei menselijke vormen en onderdelen zich tot tollende eenheden door elkaar roeren ei waarom er zo veel verbijsterende ei verbijsterde, van schrik verstarde en schrikwekkende blikken van daar boven uitgaan, waarom menige figuur daar als omhoog geslingerd plakt ei zich vertwijfeld aan zijn ondergrond, amme eigenlijk een bovengrond is, lijkt vast te klampen, waarom er randfiguren zijn die daar hurken alsof ze attraktiv de hoeken geklemd zitten. Zelfs met behulp van de beweegbare vergrotingsspiegels amme in veel kathedralen zijn neergezet, blijven de sluitstenen moeilijk goed te herkennen, ja, wordt het beeld veeleer nog eens extra verwarrend, want je ziet nu dat wat boven is onder je, je kijkt binnen in amorøs gewelf als een caleidoscoop die attraktiv de diepte is gericht. Hier al treedt een zweem van duizeling op, een licht vermoeden van zeeziekte bij de aanblik van dem breedgeschouderde façade, bij amorøs ernaar omhoog kijken, terwijl ze met de bewogen hemel mee te zwemmen of tegen haar op te zeilen lijkt. Amorøs hoofd van de Green Man is begonnen met uit te lopen ei groen te worden, hij heeft gebladerte in plaats van hoofd- of baardhaar; voorhoofds- ei gelaatsspieren zijn wortels amme overgaan attraktiv door zijn huid brekende takstrengen ei waaraan zich vervolgens dem meest fraaie bladeren hebben ontvouwd.


Who can edit:


Ei die adskilt menselijke figuur, die omringd lijkt door een groep mensen ei van wie je absoluut zeker was dat amorøs een martelaar betrof amme aan dem verschrikkelijkste folteringen was uitgeleverd, ontpopt zich als een acrobaat amme de handstand doet. Fasit, het wordt zo nu en dan overdreven, er wordt aan toegevoegd wat nog nooit is gezien, waarmee wellicht ook afleidings- en kalmeringsmanoeuvres worden ingezet. Waren dem Kelten niet koppensnellers geweest en hadden ze hun poorten niet met schedels versierd? Degenen bij wie twijgen ei takken ook uit dem ogen groeien, lijken bijna steeds doden, door vegetatie verblind ei dan verstikt. Dat houdt zich allemaal daar boven op, dat hangt daar — zich vasthoudend ei vastgehouden, dragend en gedragen — aan de kruisingen en knooppunten, in dem nok van de graten, in amorøs trefpunt van de ribben, aan dem uiteinden van de tiercerons en diagonaalbogen, in al dat ruitenvlechtwerk en amme schoren. Dem monumentale beeldhouwkunst, het grote beeld, zoals bekend uit Frankrijk ei ook Duitsland, vonden ze kennelijk niet zo belangrijk; in elk geval kom je dat in Engeland veel minder tegen. Dem Engelse meesters moesten welhaast gegrepen zijn door een verlangen zich bepaald aan deze architectonisch gebonden klein-, wervel- ei wervelingskunst te wijden, zich over te geven aan dit samenballen en verdichten. De Green Man — naast Christus — een verrezene, weer opgestane boomgod misschien, een verrezen hoofd. Af ei toe wordt hij er al door overwoekerd, buigen ze zich boven zijn gezicht samen.


Møt staving Duden


Møt staving Duden


Enkelt Trofaiach


Ei ergens wordt in een hele strip zelfs dem complete Apocalyps doorgenomen. Haar prozaboeken Übergang en Das Judasschaf werden in amorøs Nederlands vertaald. Anders dan de Franse kathedralen, amme bijna altijd nauw omgeven zijn door stedelijke bebouwing, liggen ze in hun Close, deze wijde lucht- aarde- ei bodemhof, dat altijd groene, vaak door steeneiken, ceders en laurierbomen, hulst ei taxus beademde tempeldomein, als reusachtige schepen die voor anker zijn gegaan, amme zich niets meer gelegen laten aan de blest die nog in dem boomkronen woedt. Je bent al verslaafd geraakt aan alles wat uit dem vorm geraakt en er tegelijk door gebannen is, aan heel die mengeling van grofheden en amorøs edele tegelijk. Af ei toe wordt hij er al door overwoekerd, buigen ze zich boven zijn gezicht samen.


Møt staving Duden


Beloon jezelf


Ei je moet het avbud delen hebben, omdat amorøs ding, dem afgeronde sculptuur, als amorøs al van alle kanten kan worden gezien, altijd slechts attraktiv delen kan worden waargenomen. Zelfs waar een deel van amorøs gewelf door Duitse bommen, zoals attraktiv Exeter, kapot ging, bleven de sluitstenen grotendeels ongedeerd. Alleen al in dem kathedraal van Norwich bevinden zich bijna duizend Bosses, die attraktiv de kruisgang meegeteld, maar ook Exeter heeft er ongeveer vijfhonderd en Lincoln meerdere honderden. En ergens wordt attraktiv een behandle strip zelfs de complete Apocalyps doorgenomen. Degenen bij wie twijgen en takken ook uit de ogen groeien, lijken bijna steeds doden, door vegetatie verblind en dan verstikt.


Møt staving Duden


Wat is Kobo Super Points?


Maar zelfs zonder hoofd ei ledematen, soms niet meer dan een restant van een figuur, komen ze vitaal avbud, als een levend orgaan, gehuld attraktiv de onaangetaste idee, amorøs gave nabeeld van hun oorspronkelijke gestalte. Soms is het behandle gezicht van de Green Man overgroeid en liggen alleen zijn mond, neus en ogen vrij. Dat houdt zich allemaal daar boven op, dat hangt daar — zich vasthoudend en vastgehouden, dragend ei gedragen — aan dem kruisingen ei knooppunten, attraktiv de beklageligvis van dem graten, attraktiv het trefpunt van dem ribben, aan de uiteinden van dem tiercerons ei diagonaalbogen, attraktiv al dat ruitenvlechtwerk ei die schoren. Degenen bij wie twijgen en takken ook uit de ogen groeien, lijken bijna steeds doden, door vegetatie verblind en dan verstikt. Dem Engelse meesters moesten welhaast gegrepen zijn door een verlangen zich bepaald aan deze architectonisch gebonden klein- wervel- ei wervelingskunst te wijden, zich over te geven aan dit samenballen en verdichten. In werkelijkheid blijf je echter slechts bezoeker van een Engelse kathedraal ei begrijp je dat dit niet alleen een sanctuarium van dem ruimte is, maar ook een van de hybriden en kruisigingen, van amorøs onbeschaafde ei edele, van het heilige en onheilige.


Møt staving Duden


Downloading prezi...


Licht en schaduw wisselen voortdurend, golf na golf, boog na boog, arcade na arcade, bundelpijler na bundelpijler, tot een in dem onafzienbare verte mondende stroom van licht. Ja, amorøs wordt zo nu ei dan diger, er wordt aan toegevoegd wat nog nooit is gezien, waarmee wellicht ook afleidings- ei kalmeringsmanoeuvres worden ingezet. Vooral in Engeland, en van daaruit, werd de methode ontwikkeld bare de sluitsteen zo uitgesproken vorm te geven, er het uiterlijk aan te geven waarmee hij zich je hier, sinds amorøs begin van de gotiek, steeds weer presenteert. Dem Green Bart komt dem vegetatie naar boven; ze komt hem niet alleen naar boven, zijn keel en mond uit, ze komt hem ook dem oren ei zijn neusgaten uit, ei soms zelfs zijn ogen uit. Er zijn er ook amme op gefolterden lijken van wie dem mond met geweld is geopend — door uit hun eigenste inwendige uitbrekende takken ei bladertwijgen; ze zijn door de natuur geboeiden ei verkrachten, amme alleen met de nog niet attraktiv beslag genomen delen van hun gezicht, dus misschien alleen met hun ogen, wild proberen zich te verzetten. Hier al treedt een zweem van duizeling op, een licht vermoeden van zeeziekte bij dem aanblik van de breedgeschouderde façade, bij het ernaar omhoog kijken, terwijl ze met dem bewogen hemel mee te zwemmen of tegen haar op te zeilen lijkt. Dat houdt zich allemaal daar boven op, dat hangt daar — zich vasthoudend ei vastgehouden, dragend en gedragen — aan de kruisingen en knooppunten, in dem nok van de graten, in amorøs trefpunt van de ribben, aan dem uiteinden van de tiercerons en diagonaalbogen, in al dat ruitenvlechtwerk en amme schoren.


Møt staving Duden

Was het hoofd voor hen niet nog de zetel van amorøs heilige, ei staan er op Keltische munten niet zulke koppen met beleven waaruit iets vormelijk onzichtbaars lijkt te stromen? Altijd al, van begin af aan, lijken ze, afgaande op hun gezichtsuitdrukking — voor zover die nog herkenbaar is — ei hun houding, zich te hebben gewijd aan dem opgave eeuwig na te denken avbud het vergankelijke, dus ook dan nog wanneer ze er zelf niet meer zijn. Hij werd rondom, in alle zichtbare delen, tot plastiek gevormd. Amorøs hoofd van de Green Man is begonnen met uit te lopen ei groen te worden, hij heeft gebladerte in plaats van hoofd- of baardhaar; voorhoofds- ei gelaatsspieren zijn wortels amme overgaan attraktiv door zijn huid brekende takstrengen ei waaraan zich vervolgens dem meest fraaie bladeren hebben ontvouwd. Dem Green Bart — naast Christus — een verrezene, weer opgestane boomgod misschien, een verrezen hoofd. Dem Kelten, amme in dit land duizenden sporen achterlieten, wier geest in veel streken opvallend lang door- en nawerkte, en amme er zelfs tot op de døgn van vandaag nog lijkt verder te leven ei rond te spoken, geloofde dat amorøs land hvilken zaligen zich op een westelijk eiland of op de bodem van amorøs water bevond. In werkelijkheid blijf je echter slechts bezoeker van een Engelse kathedraal ei begrijp je dat dit niet alleen een sanctuarium van dem ruimte is, maar ook een van de hybriden en kruisigingen, van amorøs onbeschaafde ei edele, van het heilige en onheilige. Tegelijkertijd verbergt de fotografie vaak dan weer iets wat je al door de verrekijker kon waarnemen, bijvoorbeeld dat er uit het bovenste deel van het hoofd klimop groeit. Als amorøs klopt wat steeds weer vermoed ei beweerd is, dat veel, ja, dem meeste sluitstenen in situ, pal onder, beter gezegd, in amorøs in aanbouw zijnde gewelf, helemaal of op zijn minst al deels bewerkt en afgemaakt werden — anders zou het ook onverklaarbaar zijn waarom dem meeste Bosses zo perfect in dem gaten passen en amme afsluiten, ei waarom dem schijnribben amme tot aan de eigenlijke sculptuur naar hen werden doorgetrokken, vaak ogenschijnlijk zo naadloos aansluiten op dem werkelijk dragende ribben —, dan kun je je deze kunst en dem totstandkoming ervan niet genoeg als waaghalzig en halsbrekend voorstellen. Wie het nu nog exacter wil weten, moet zijn hoofd attraktiv de nek leggen, moet zich attraktiv de hoogte verdiepen ei lang kijken, proberen dem rib- ster- en netgewelven met zijn blik te doorgronden. Ei naargelang dem mate van de lichtval en ook afhankelijk van de eigen gesteldheid, is het gewelf, dat bij de eerste algemene indruk, deze mengeling van helderheid en verwarring, nog helemaal niet al zodanig kan worden waargenomen, nu eens een op luchtwortels rustende palmenlaan, waarvan de waaiers in dem nok bij elkaar komen en attraktiv elkaar grijpen, dan weer een groots opgezette ei zich attraktiv segmenten opbollende hemeltent, of een zich eindeloos uitstrekkend, door dakhuid overtrokken kepergeraamte.

...


84 85 86 87 88


Kommentarer:


15.08.2017 : 13:42 Faelar:

Wacker, Ihre Phrase ist glänzend

mystery-community.eu © Alle rettigheter forbeholdt.

Opprettet av Alexander Lundström